Consentiment de Cookies



A BRUGUERA CARROSSERIES Utilitzem cookies propies necesaries pel bon funcionament del web.

Per més informació podeu consultar "política de cookies.

n° visites: 100958   |    |  Avís legal
 

Nom Producte
AVÍS LEGALPOLÍTICA DE PRIVACITAT PER A LA PÀGINA WEB

El present avís legal recull les condicions generals que regeixen l'accés i l'ús del lloc web, www.brugueracarrosseries.com

DADES DE L'EMPRESA
En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s'exposen les dades identificatives de l'empresa.
Nom: Carrosseries Bruguera.
Denominació Social: Angel Bruguera Font, S.L.
Nif / Cif: B61842571
Domicili Social: Mas Bruguera,2º pis 08560-Manlleu (Barcelona)
Telèfon: 938506214
Adreça de correu electrònic: bruguera.sl@hotmail.com

CONDICIONS GENERALS

L'accés i ús del lloc web implica l'expressa i plena acceptació d'aquestes condicions generals en la versió publicada en el moment en què l'usuari accedeixi, sense perjudici de les condicions particulars que poguessin aplicar-se en alguns dels serveis concrets del lloc web .

L'usuari accepta que l'accés al present lloc web i dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliurement i conscient, sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris accedeixen al lloc web de forma lliure i gratuïta, tot i que Angel Bruguera Font, S.L., es reserva el dret de limitar el seu accés per a determinats continguts o serveis, exigint el registre de les seves dades prèviament a l'accés.

Angel Bruguera Font, S.L., es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del lloc web, així com els continguts, serveis i les condicions requerides per utilitzar els mateixos quan ho consideri oportú o amb la finalitat d'adequar-se als canvis legislatius i tecnològics futurs.

Aquestes modificacions seran vàlides des de la seva publicació en el lloc web.Angel Bruguera Font, S.L., es reserva el dret a interrompre l'accés al present lloc web en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric, o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis, sense donar lloc a cap indemnització.

Angel Bruguera Font, S.L., es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE IDENTIFICAR-LES COM TALS, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s'enviï ALS CLIENTS de nom de l'empresa sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i nom de l'empresa, així com l'acompliment de les tasques d'informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l'empresa.

AVÍS DE COPYRIGHT
Angel Bruguera Font, S.L., té la titularitat del present lloc web. Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquest portal d'Internet estan legalment reservats, de manera que l'accés o la seva utilització, per part de l'usuari, no ha de considerar, de cap manera, com l'atorgament de cap llicència d'ús o dret sobre qualsevol actiu.

Els usuaris del lloc web únicament podran realitzar un ús privat, personal o professional dels continguts d'aquest. Està absolutament prohibit, l'ús del lloc web o d'algun dels seus elements amb fins comercials o il·lícits.No es podran realitzar actes de reproducció, modificació, distribució o comunicació pública del lloc web sense el previ consentiment per escrit de Angel Bruguera Font, S.L..Queda prohibida la reproducció dels continguts del lloc web, llevat que estigui permès legalment i es citi la procedència o, si no, s'autoritzi per escrit el contrari. En aquells casos en què es produeixi la necessària autorització prèvia per escrit, aquesta autorització substituirà la prohibició general abans esmentada i citarà clarament les possibles restriccions d'ús.

Angel Bruguera Font, S.L. no assumirà cap responsabilitat derivada de l'ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d'infracció d'aquests drets per part de l'usuari.

CLÀUSULA D'EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats en tot moment de bona fe amb el propòsit de donar informació als usuaris, de manera que Angel Bruguera Font, S.L., no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a la integritat o exactitud de l'esmentada informació ni garanteix la exactitud ni l'actualització de la informació que es pugui obtenir d'aquest, la qual podrà ser modificada sense previ avís. Tampoc es responsabilitza dels eventuals errors tipogràfics, formals o numèrics que pugui contenir el lloc web.Angel Bruguera Font, S.L. no es responsabilitza del mal ús que els usuaris puguin fer del lloc web

1. Responsabilitat pel funcionament del lloc web.Angel Bruguera Font, S.L. intentarà reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic, podrà procedir a la suspensió temporal dels serveis i continguts del lloc web per efectuar operacions de manteniment, millora o reparació dels mateixos, sense que això origini indemnització a l' usuari per aquests conceptes.S'adverteix que alguna informació continguda en aquest web pot haver estat creada o recollida en arxius o formats no exempts d'errors, pel que no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat per aquests problemes.Angel Bruguera Font, S.L. no assumeix cap responsabilitat respecte dels danys que poguessin ocasionar a l'usuari a resultes de la consulta d'aquesta pàgina web, o d'aquelles altres externes objecte de reexpedició.Angel Bruguera Font, S.L. no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, o mal funcionament d'aquest que tinguin l'origen en supòsits de cas fortuït, força major o altres causes que escapen del seu control.

2. Responsabilitat per l'ús d'enllaçosAngel Bruguera Font, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora d'aquest, o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

En el cas que Angel Bruguera Font, S.L. constati per algun mitjà la il·licitud de la pàgina web, o que lesiona béns o drets de tercers susceptibles d'indemnització, l'empresa suprimirà o inutilitzarà aquest enllaç.

La presència d'altres enllaços al lloc web té una finalitat merament informativa, no constituint en cap cas una invitació o recomanació a la contractació de productes o serveis que s'ofereixin en el lloc d'Internet de destinació, i en cap cas impliquen el suport a les persones o entitats autores d'aquests continguts o titulars dels llocs on es trobin.

D'aquesta manera Angel Bruguera Font, S.L. no es responsabilitza del contingut i disponibilitat dels llocs web als que enllaça fora de la seva pàgina, de qualsevol dany o pèrdua que pugui sorgir per la connexió o per l'ús de qualsevol contingut, producte o servei disponible a els llocs web als quals es dirigeixin els enllaços.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Angel Bruguera Font, S.L. informa tot seguit de la seva política de privacitat aplicada a les dades personals. D'aquesta manera, totes les dades personals que tingui sota la seva responsabilitat seran tractades d'acord amb la Llei 15/1999, 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal i es guardaran les degudes mesures de seguretat i confidencialitat.La visita del lloc web www.carrossseriesbruguera.com no implica que l'usuari hagi de subministrar cap informació respecte a la seva identitat, no podent ser associada a un usuari concret per l'empresa. En el supòsit que es subministri dades de caràcter de personal, aquestes dades seran recollides i utilitzades d'acord amb les limitacions i els drets recollits en l'esmentada norma de protecció de dades.Els usuaris que facilitin dades de caràcter personal consenten de forma clara, exacta i inequívoca les presents condicions.

1. Recollida de dades.La recollida de dades de caràcter personal es realitzarà única i exclusivament a través dels formularis publicats a la web i dels correus electrònics que els usuaris puguin remetre a Angel Bruguera Font, S.L., que seran incloses en un fitxer automatitzat.Els fitxers titularitat de Angel Bruguera Font, S.L. figuren inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, al qual podrà accedir l'usuari o visitant per comprovar la situació d'aquells.Angel Bruguera Font, S.L. conservarà les seves dades un cop finalitzada la relació amb l'usuari per a complir les obligacions legals necessàries. Al seu torn, procedirà a la cancel·lació de les dades recollides quan deixin de ser necessàries per a la finalitat per la qual van ser recollides.

2. Seguretat de la informació.Angel Bruguera Font, S.L. ha desenvolupat tots els sistemes i mesures tècniques i organitzatives al seu abast, previstes en la normativa de protecció de dades de caràcter personal per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i sostracció de les dades de caràcter personal facilitades per l'usuari o visitant.No obstant això, l'usuari o visitant ha de ser conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

3. Confidencialitat i Secret professional.Les comunicacions privades que poguessin donar-se entre el personal de Angel Bruguera Font, S.L. i els usuaris o visitants seran considerades com confidencials. L'accés a aquesta informació està restringit mitjançant eines tecnològiques i mitjançant estrictes controls interns.

4. Enllaços amb altres llocs web.El present lloc web pot contenir enllaços o links amb altres llocs. S'informa que Angel Bruguera Font, S.L. no disposa de cap control ni té cap responsabilitat sobre les polítiques o mesures de protecció de dades d'altres llocs web.

5. Drets dels usuaris.L'usuari podrà exercir, respecte a les dades obtingudes en la forma prevista, els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en particular els drets d'accés, rectificació o cancel·lació de dades i oposició, si resultés pertinent.Els drets de cancel·lació, oposició i revocació del consentiment per a la cessió podran ser exercitats per l'usuari, i si escau qui el representi, mitjançant sol licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l'adreça de la seu de Angel Bruguera Font, S.L. més amunt.Angel Bruguera Font, S.L. informa que les dades personals recaptades, quan hagin deixat de ser necessàries o pertinents per la finalitat per la qual van ser recollides, seran cancel·lats conforme estableix la normativa de protecció de dades de caràcter personal.

CLÀUSULA PER FORMULARIS


En el cas que Angel Bruguera Font, S.L. disposi de formularis, la identificació de l'usuari és plena, ja que és el propi usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els nostres formularis.La informació facilitada per l'usuari serà utilitzada per Angel Bruguera Font, S.L. exclusivament per a les finalitats que s'informin en cada cas.Cada un dels nostres formularis inclou una clàusula específica de privacitat per la qual l'usuari donarà voluntàriament el seu consentiment al tractament automatitzat de les dades facilitades.Angel Bruguera Font, S.L. serà l'entitat responsable del fitxer generat amb les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris del seu lloc web en els formularis. D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, Angel Bruguera Font es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.Les dades personals recollides no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés.L'usuari que figuri a la base de dades podrà exercir en tot moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, mitjançant sol licitud tramesa per correu ordinari, signada i acompanyada de fotocòpia del DNI, a l'adreça de Angel Bruguera Font, S.L. més amunt.

Per aclarir algun aspecte relacionat amb la política de privacitat de Angel Bruguera Font, S.L., en relació als usuaris que visiten la nostra web, no dubti en posar-se en contacte amb nosaltres a través de l'adreça de correu electrònic: bruguera.sl@hotmail.com



AVISO LEGAL

POLÍTICA DE PRIVACIDAD PARA LA PÁGINA WEB

El presente aviso legal recoge las condiciones generales que rigen el acceso y el uso del sitio web,

www.brugueracarrosseries.com

DATOS DE LA EMPRESA

En cumplimiento del artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y

Comercio Electrónico, a continuación se exponen los datos identificativos de la empresa.

Nombre: Carrocerías Bruguera.

Denominación Social: Ángel Bruguera Font, S.L.

Nif / Cif: B61842571

Domicilio Social: Mas Bruguera, 2 º piso 08560-Manlleu (Barcelona)

Teléfono: 938506214

Dirección de correo electrónico: bruguera.sl@hotmail.com

CONDICIONES GENERALES

El acceso y uso del sitio web implica la expresa y plena aceptación de estas condiciones generales en la versión publicada en el momento en que el usuario acceda, sin perjuicio de las condiciones particulares que pudieran aplicarse en algunos de los servicios concretos del sitio web.

El usuario acepta que el acceso al presente sitio web y de los contenidos incluidos en el mismo tiene lugar libre y conscientemente, bajo su exclusiva responsabilidad. Los usuarios acceden al sitio web de forma libre y gratuita, aunque Ángel Bruguera Font, SL, se reserva el derecho de limitar su acceso para determinados contenidos o servicios, exigiendo el registro de sus datos previamente al acceso.

 Ángel Bruguera Font, SL, se reserva el derecho a modificar en cualquier momento la presentación, configuración y localización del sitio web, así como los contenidos, servicios y las condiciones requeridas para utilizar los mismos cuando lo considere oportuno o con la finalidad de adecuar a los cambios legislativos y tecnológicos futuros. Estas modificaciones serán válidas desde su publicación en el sitio web.

Ángel Bruguera Font, SL, se reserva el derecho a interrumpir el acceso al presente sitio web en cualquier momento y sin previo aviso, ya sea por motivos técnicos, de seguridad, de control, de mantenimiento, por fallos de suministro eléctrico, o por cualquier otra causa. Esta interrupción podrá tener carácter temporal o definitivo, en cuyo caso se comunicará tal circunstancia a los usuarios, quienes podrán sufrir la pérdida, en su caso, de la información almacenada en los distintos servicios, sin dar lugar a ninguna indemnización.

Ángel Bruguera Font, SL, se compromete a NO REMITIR COMUNICACIONES COMERCIALES SIN IDENTIFICARLAS COMO TALES, conforme a lo dispuesto en la Ley 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de comercio electrónico. A estos efectos no será considerado como comunicación comercial toda la información que se envíe A LOS CLIENTES de nombre de la empresa siempre que tenga por finalidad el mantenimiento de la relación contractual existente entre cliente y nombre de la empresa, así como el desempeño de las tareas de información, formación y otras actividades propias del servicio que el cliente tiene contratado con la empresa.

AVISO DE COPYRIGHT

Ángel Bruguera Font, SL, tiene la titularidad del presente sitio web. Todos los derechos de propiedad industrial e intelectual sobre este portal de Internet están legalmente reservados, de manera que el acceso o su utilización, por parte del usuario, no debe considerarse, de ninguna manera, como el otorgamiento de ninguna licencia de uso o derecho sobre cualquier activo.

Los usuarios del sitio web únicamente podrán realizar un uso privado, personal o profesional de los contenidos de éste. Está absolutamente prohibido, el uso del sitio web o de alguno de sus elementos con fines comerciales o ilícitos.

No se podrán realizar actos de reproducción, modificación, distribución o comunicación pública del sitio web sin el previo consentimiento por escrito de Ángel Bruguera Font, SL.

Queda prohibida la reproducción de los contenidos del sitio web, salvo que esté permitido legalmente y se cite la procedencia o, en su defecto, se autorice por escrito lo contrario. En aquellos casos en que se produzca la necesaria autorización previa por escrito, dicha autorización sustituirá la prohibición general antes citada y mencionará claramente las posibles restricciones de uso.

Ángel Bruguera Font, S.L. no asumirá ninguna responsabilidad derivada del uso por terceros del contenido del sitio web y podrá ejercitar todas las acciones civiles o penales que le correspondan en caso de infracción de estos derechos por parte del usuario.

CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Los contenidos incorporados en este sitio web han sido elaborados en todo momento de buena fe con el propósito de dar información a los usuarios, de modo que Ángel Bruguera Font, SL, no asume ningún tipo de responsabilidad respecto a la integridad o exactitud de la citada información ni garantiza la exactitud ni la actualización de la información que se pueda obtener del mismo, la cual podrá ser modificada sin previo aviso. Tampoco se responsabiliza de los eventuales errores tipográficos, formales o numéricos que pueda contener el sitio web. Ángel Bruguera Font, S.L. no se responsabiliza del mal uso que los usuarios puedan hacer del sitio web

1. Responsabilidad por el funcionamiento del sitio web. Ángel Bruguera Font, S.L. intentará reducir al mínimo los problemas ocasionados por errores de carácter técnico, podrá proceder a la suspensión temporal de los servicios y contenidos del sitio web para efectuar operaciones de mantenimiento, mejora o reparación de los mismos, sin que ello origine indemnización al usuario por estos conceptos.

Se advierte que alguna información contenida en esta web puede haber sido creada o recogida en archivos o formatos no exentos de errores, por lo que no se puede garantizar que el servicio no quede interrumpido o afectado por estos problemas.

Ángel Bruguera Font, S.L. no asume ninguna responsabilidad respecto de los daños que pudieran ocasionar al usuario a resultas de la consulta de esta página web, o de aquellas otras externas objeto de reenvío. Ángel Bruguera Font, S.L. no será responsable en caso de que existan interrupciones del servicio, o mal funcionamiento de éste que tengan su origen en supuestos de caso fortuito, fuerza mayor u otras causas que escapan de su control.

2. Responsabilidad por el uso de enlaces Ángel Bruguera Font, S.L. no asume ninguna responsabilidad derivada de la existencia de enlaces entre los contenidos de este sitio y contenidos situados fuera del mismo, o de cualquier otra mención de contenidos externos a este sitio.

En el caso de que Ángel Bruguera Font, S.L. constate por algún medio la ilicitud de la página web, o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, la empresa suprimirá o inutilizará enlace. La presencia de otros enlaces en el sitio web tiene una finalidad meramente informativa, no constituyendo en ningún caso una invitación o recomendación a la contratación de productos o servicios que se ofrezcan en el sitio de Internet de destino, y en ningún caso implican el apoyo a las personas o entidades autoras de tales contenidos o titulares de los sitios donde se encuentren.

De esta manera Ángel Bruguera Font, S.L. no se responsabiliza del contenido y disponibilidad de los sitios web a los que enlaza fuera de su página, de cualquier daño o pérdida que pueda surgir por la conexión o por el uso de cualquier contenido, producto o servicio disponible en los sitios web a los que se dirijan los enlaces.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Ángel Bruguera Font, S.L. informa a continuación de su política de privacidad aplicada a los datos personales. De esta manera, todos los datos personales que tenga bajo su responsabilidad serán tratados de acuerdo con la Ley 15/1999, 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal y se guardarán las debidas medidas de seguridad y confidencialidad.

La visita del sitio web www.carrossseriesbruguera.com no implica que el usuario deba suministrar ninguna información respecto a su identidad, no pudiendo ser asociada a un usuario concreto por la empresa. En el supuesto de que se suministre datos de carácter de personal, estos datos serán recogidos y utilizados de acuerdo con las limitaciones y los derechos recogidos en la citada norma de protección de datos. Los usuarios que faciliten datos de carácter personal consienten de forma clara, exacta e inequívoca las presentes condiciones.

1. Recogida de datos. La recogida de datos de carácter personal se realizará única y exclusivamente a través de los formularios publicados en la web y de los correos electrónicos que los usuarios puedan remitir a Ángel Bruguera Font, SL, que serán incluidos en un fichero automatizado.

Los ficheros titularidad de Ángel Bruguera Font, SL figuran inscritos en el Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos, al que podrá acceder el usuario o visitante para comprobar la situación de aquellos. Ángel Bruguera Font, S.L. conservará sus datos una vez finalizada la relación con el usuario para cumplir las obligaciones legales necesarias. A su vez, procederá a la cancelación de los datos recogidos cuando dejen de ser necesarios para la finalidad para la que fueron recogidos.

2. Seguridad de la información. Ángel Bruguera Font, S.L. ha desarrollado todos los sistemas y medidas técnicas y organizativas a su alcance, previstas en la normativa de protección de datos de carácter personal para evitar la pérdida, mal uso, alteración, acceso no autorizado y sustracción de los datos de carácter personal facilitados por el usuario o visitante. Sin embargo, el usuario o visitante debe ser consciente de que las medidas de seguridad en Internet no son inexpugnables.

3. Confidencialidad y Secreto profesional. Las comunicaciones privadas que pudieran darse entre el personal de Ángel Bruguera Font, SL y los usuarios o visitantes serán consideradas como confidenciales. El acceso a esta información está restringido mediante herramientas tecnológicas y mediante estrictos controles internos.

4. Enlaces con otros sitios web. El presente sitio web puede contener enlaces o links con otros sitios. Se informa que Ángel Bruguera Font, S.L. no dispone de ningún control ni tiene ninguna responsabilidad sobre las políticas o medidas de protección de datos de otros sitios web.

5. Derechos de los usuarios. El usuario podrá ejercer, respecto a los datos recabados en la forma prevista, los derechos reconocidos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y en particular los derechos de acceso, rectificación o cancelación de datos y oposición, si resultase pertinente.

Los derechos de cancelación, oposición y revocación del consentimiento para la cesión podrán ser ejercitados por el usuario, y en su caso quien lo represente, mediante solicitud remitida por correo ordinario, firmada y acompañada de fotocopia del DNI, a la dirección de la sede de Ángel Bruguera Font, SL más arriba.

Ángel Bruguera Font, S.L. informa que los datos personales recabados, cuando hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la que fueron recogidos, serán cancelados conforme establece la normativa de protección de datos de carácter personal.

CLÁUSULA PARA FORMULARIOS

En el caso de que Ángel Bruguera Font, S.L. disponga de formularios, la identificación del usuario es plena, ya que es el propio usuario el que, voluntariamente, introduce sus datos en nuestros formularios.

La información facilitada por el usuario será utilizada por Ángel Bruguera Font, SL exclusivamente para las finalidades que se informen en cada caso.

Cada uno de nuestros formularios incluye una cláusula específica de privacidad por la que el usuario dará voluntariamente su consentimiento al tratamiento automatizado de los datos facilitados.

Ángel Bruguera Font, S.L. será la entidad responsable del fichero generado con los datos de carácter personal suministrados por los usuarios de su sitio web en los formularios. De acuerdo con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de carácter personal, Ángel Bruguera Font se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto respecto a los datos de carácter personal y al deber de tratarlos con confidencialidad. A estos efectos, adoptará las medidas necesarias para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

Los datos personales recogidos no serán cedidos a terceros sin su consentimiento expreso.

El usuario que figure en la base de datos podrá ejercer en todo momento sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, mediante solicitud remitida por correo ordinario, firmada y acompañada de fotocopia del DNI, a la dirección Ángel Bruguera Font, SL más arriba.

Para aclarar algún aspecto relacionado con la política de privacidad de Ángel Bruguera Font, SL, en relación a los usuarios que visitan nuestra web, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través de la dirección de correo electrónico: bruguera.sl @ hotmail.com